U bent hier: Home / Contact / Verzekeringen

Verzekeringen

Algemeen: 
Vermindering eigen risico: Het eigen risico is € 1000,-- per schadegeval, dit is te verlagen voor € 13,50 naar 
€300,--. 
Bovenhoofdse schade boven de 2 meter is niet afkoopbaar en volgens Bovag-norm gemaximaliseerd op €1500,-- voor particulieren en voor bedrijven op € 5000,--. 
De lading is niet meeverzekerd en dient door u zelf verzekerd te worden.

Wettelijke overtredingen die voortkomen uit misbruik van het gehuurde voertuig zoals:snelheidsovertredingen, parkeerboetes, economische delicten, overbelading en betrokkenheid bij criminele activiteiten neemt Neefbak geen verantwoording voor. Dit is ook niet gedekt door welke polis dan ook.

 

 - Ongevallen en inzittende verzekering: 
deze kunt u bij ons apart afsluiten : voor € 5,-- per dag, per persoon. Dit is incl. ass.belasting.dit geld dan voor alle zitplaatsen in het voertuig.

Polisvoorwaardenblad 356-00
Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)
Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen.
Artikel 2.1 Omvang van de dekking
Deze verzekering dekt het in de polis omschreven recht op
uitkering in geval van schade aan een verzekerde persoon
door een hierna vermelde gedekte gebeurtenis.
Onder schade wordt in dit verband verstaan blijvende
invaliditeit als gevolg van functieverlies voor het lichaam als
geheel of overlijden, beide als gevolg van een onvoorzien,
plotseling, onverwacht van buitenaf op het lichaam
inwerkend geweld waaruit rechtstreeks een medisch vast te
stellen lichamelijk letsel is ontstaan, hierna te noemen
‘ongeval’, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere
omschrijvingen.
Deze dekking geldt voor elke verzekerde persoon die:
a. zijn woonplaats in Nederland heeft;
b. de leeftijd van 70 jaar niet heeft bereikt.
Deze dekking geldt indien het motorrijtuig/voertuig:
a. gewoonlijk in Nederland wordt gestald;
b. een Nederlands kenteken voert.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot de maxima van de
verzekerde sommen per inzittende.
Indien met het motorrijtuig/voertuig meer personen worden
vervoerd dan voor dat motorrijtuig/voertuig wettelijk is
toegestaan, dan worden de per zitplaats verzekerde
sommen geacht in evenredigheid te zijn verlaagd.
De dekking voor overlijden van een verzekerde persoon
geldt alleen indien begunstigde aan de hierna genoemde
verplichtingen heeft voldaan.
a. Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een
periode van 48 uur vóór de uitvaart, de maatschappij
van het overlijden in kennis stellen.
b. Desgevraagd medewerking verlenen aan alle
maatregelen om de doodsoorzaak vast te stellen.
De dekking voor overlijden van een verzekerde persoon
geldt tot een maximum van A 2.500,– voor elke verzekerde
persoon die op het moment van de gebeurtenis:
a. jonger is dan 16 jaar of
b. de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.
2.1.1 Gedekte gebeurtenis
Schade, ontstaan door een ongeval tijdens deelname aan
het verkeer, aan de rechtmatige bestuurder en/of
rechtmatige passagiers van het motorrijtuig/voertuig.
Deze dekking geldt ook indien het ongeval plaatsvindt
terwijl genoemde personen:
a. in of uit het motorrijtuig/voertuig stappen;
b. na uitstappen langs de weg noodreparaties aan het
motorrijtuig/voertuig verrichten of daarbij behulpzaam
zijn;
c. na uitstappen zich ophouden bij een tankstation
gedurende de tijd dat het motorrijtuig/voertuig wordt
voorzien van brandstof.
2.1.2 Dekkingsgebied
Landen die zijn vermeld op het door de maatschappij
afgegeven Internationaal Motorrijtuigenverzekeringsbewijs
(groene kaart).
Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen
Dit artikel is uitsluitend van kracht met inachtneming van
Artikel Omvang van de dekking.
2.2.1 Expertise
Medisch onderzoek ter vaststelling van de omvang van de
schade door een gedekte gebeurtenis.
2.2.2 Whiplash
Schade als gevolg van een postwhiplashsyndroom en/of
postcommotioneel syndroom als gevolg van een gedekte
gebeurtenis.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot een maximum van
5% van de verzekerde som.
2.2.3 Eerste hulp / behandeling
Schade als gevolg van complicaties en/of verergeringen die
optreden bij eerstehulpverlening of bij behandelingen die
op verzekerde worden toegepast, beide als gevolg van een
gedekte gebeurtenis.
Deze dekking geldt alleen indien die verlening/behandeling
is uitgevoerd door of op voorschrift van een arts.
2.2.4 Rente
Gederfde rente over de verschuldigde schadevergoeding.
Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente die geldt op het
moment van vaststelling van de omvang van de schade.
Deze dekking geldt vanaf de 366e dag na het ongeval tot
het moment van vaststelling van de omvang van de
schade.
Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis
veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna
genoemd.
2.3.1 Expertise
De maatschappij heeft het recht de omvang van de schade
te laten vaststellen door een expert.
De omvang van het (functie)verlies wordt bepaald door
middel van een medisch onderzoek in Nederland volgens
objectieve maatstaven en uitgedrukt in een percentage.
2.3.2 Vaststelling schade door blijvende invaliditeit
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis
veroorzaakte schade wordt vastgesteld zodra de
lichamelijke toestand van verzekerde zich met betrekking
tot deze schade naar medische begrippen heeftgestabiliseerd, maar in ieder geval binnen twee jaar na de
ongevalsdatum, tenzij tussen verzekeringnemer en de
maatschappij anders wordt overeengekomen.
De vastgestelde omvang van de schade aan een
verzekerde persoon wordt met 10% verminderd indien
verzekerde tijdens de gebeurtenis de in het motorrijtuig/
voertuig gemonteerde veiligheidsgordel niet heeft
gedragen.
Indien verzekerde overlijdt:
a. vóór de omvang van de schade is vastgesteld en
b. dit overlijden geen verband houdt met de gedekte
gebeurtenis blijft recht op uitkering bestaan.
De omvang van de schade wordt in dat geval vastgesteld
op grond van medische rapporten.
2.3.2.2 (Functie)verlies
De omvang van de schade wordt vastgesteld op basis van
(functie)verlies van het lichaamsdeel/orgaan dat door het
lichamelijk letsel, ontstaan door het ongeval, geheel of
gedeeltelijk verloren is gegaan of onbruikbaar is geworden.
Hierbij wordt uitgegaan van een percentage van de
verzekerde som dat gelijk is aan het percentage blijvend
(functie)verlies dat dit lichamelijk letsel voor het lichaam als
geheel oplevert, met inachtneming van het hierna
vermelde.
a. Oogheelkundig (functie)verlies wordt bepaald naar
Nederlandse maatstaven en begrippen.
b. Overig (functie)verlies wordt bepaald overeenkomstig de
op het moment van vaststelling laatste uitgave van de
’Guides to the Evaluation of Permanent Impairment’ van
de American Medical Association (A.M.A.), eventueel
aangevuld met richtlijnen van Nederlandse
specialistenverenigingen.
c. Bij de bepaling van de omvang van het (functie)verlies
wordt uitgegaan van de situatie zonder uitwendig
geplaatste kunst- of hulpmiddelen, maar met inwendige
kunst- of hulpmiddelen voorzover geplaatst.
d. Indien verzekerde reeds vóór het ongeval (gedeeltelijk)
invalide was, wordt de omvang van de schade
vastgesteld op het verschil tussen het blijvend (functie)
verlies vóór en ná het ongeval. De omvang van het
blijvend (functie)verlies vóór het ongeval zal daartoe op
dezelfde wijze worden bepaald als de omvang van het
blijvend (functie)verlies ná het ongeval.
e. Indien de gevolgen van het ongeval vergroot zijn door
ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaams- of
geestesgesteldheid van verzekerde, dan wordt voor
vaststelling van de omvang van de schade uitgegaan van
de gevolgen die het ongeval zou hebben gehad indien
verzekerde geheel valide en gezond zou zijn geweest.
Deze bepaling geldt niet indien bedoelde ziekte,
gebrekkigheid of abnormale lichaams- of
geestesgesteldheid een gevolg is van een eerder
ongeval waaruit voor de maatschappij krachtens deze
verzekering een verplichting tot schadevergoeding is
ontstaan.
f. Verergering van een bestaande ziekte, gebrekkigheid of
abnormale lichaams- of geestesgesteldheid wordt niet
beschouwd als schade door een gedekte gebeurtenis.
Deze bepaling geldt niet indien bedoelde ziekte,
gebrekkigheid of abnormale lichaams- of
geestesgesteldheid een gevolg is van een eerder
ongeval waaruit voor de maatschappij krachtens deze
verzekering een verplichting tot schadevergoeding is
ontstaan.
g. Bij deze vaststelling blijven beroepsbezigheden buiten
beschouwing.
2.3.2.2.1
Volledig (functie)verlies
a. Indien sprake is van volledig (functie)verlies van
lichaamsdelen/organen, zoals genoemd in de hierna
opgenomen tabel, wordt de omvang van de schade
vastgesteld op de in die tabel vermelde percentages van
de verzekerde som.
b. Bij volledig (functie)verlies van meer dan één vinger van
een hand wordt niet meer uitgekeerd dan bij verlies van
de gehele hand.
2.3.2.2.2 Gedeeltelijk (functie)verlies
Indien sprake is van gedeeltelijk (functie)verlies van
lichaamsdelen/organen, zoals genoemd in de hierna
opgenomen tabel, wordt de omvang van de schade
vastgesteld naar evenredigheid van de in die tabel
vermelde percentages van de verzekerde som.
2.3.2.2.3 Tabel lichaamsdelen / organen
a. gezichtsvermogen van beide ogen : 100%
b. gezichtsvermogen van één oog : 30%
c. gezichtsvermogen van één oog
(bij totaal verlies gezichtsvermogen) : 70%
d. gehoor van beide oren : 60%
e. gehoor van één oor : 25%
f. gehoor van één oor
(bij totaal verlies gehoor) : 35%
g. een arm : 75%
h. een hand of meer dan drie vingers aan die
hand : 60%
i. een duim : 25%
j. een wijsvinger : 15%
k. een middelvinger : 12%
l. een ringvinger : 10%
m.een pink : 10%
n. een been : 70%
o. een voet : 50%
p. een grote teen : 5%
q. een andere teen : 3%
r. milt : 5%
s. reukvermogen : 5%
t. smaakvermogen : 5%
u. een nier : 10%
2.3.3 Vaststelling schade door overlijden
Indien een verzekerde persoon als gevolg van een gedekte
gebeurtenis is overleden wordt de omvang van de schade
vastgesteld op de daarvoor verzekerde som.
Artikel 2.4 Uitkering
a. De maatschappij zal de verschuldigde
schadevergoeding, inclusief de verschuldigde rente, in
één termijn uitkeren.
b. Begunstigde voor uitkering bij blijvende invaliditeit is
verzekerde.Begunstigden voor uitkering bij overlijden zijn de
wettelijke erfgenamen van verzekerde.
De Staat der Nederlanden kan nooit als begunstigde
optreden.
c. Indien door de maatschappij bij overlijden van een
verzekerde persoon uitkeringen zijn gedaan in verband
met blijvende invaliditeit van die verzekerde persoon
door dezelfde gebeurtenis, zullen deze uitkeringen in
mindering worden gebracht op de uitkering voor
overlijden.
Artikel 3 Nadere
omschrijvingen
Ongeval
Onder een ongeval wordt verstaan een onverzien,
plotseling, onverwacht van buitenaf op het lichaam
inwerkend geweld waaruit rechtstreeks een medisch vast te
stellen lichamelijk letsel is ontstaan.
Hieronder worden ook de hierna genoemde gebeurtenissen
verstaan.
a. Acute vergiftiging ten gevolge van het plotseling en
ongewild binnenkrijgen van gassen, dampen, vloeibare
of vaste stoffen (niet vergiftiging door gebruik van
geneesmiddelen en/of het binnenkrijgen van
allergenen).
b. Besmetting door ziektekiemen of een allergische reactie,
indien deze besmetting of reactie een rechtstreeks
gevolg is van een onvrijwillige val in het water of in enige
andere stof, dan wel het gevolg is van het zich daarin
begeven bij een poging tot redding van mensen, dieren
of zaken.
c. Het ongewild en plotseling binnenkrijgen van stoffen of
voorwerpen in spijsverteringskanaal, luchtwegen, ogen
of gehoororganen waardoor inwendig letsel ontstaat
(niet het binnendringen van ziektekiemen of allergenen).
d. Verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek en
hitteberoerte.
e. Uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand als
gevolg van onvoorziene omstandigheden.
f. Wondinfectie of bloedvergiftiging door het binnendringen
van ziektekiemen in een door een gedekt ongeval
ontstaan lichamelijk letsel.
g. Complicaties of verergering van het lichamelijk letsel,
dat is ontstaan door het ongeval, als rechtstreeks gevolg
van eerstehulpverlening of van de door het ongeval
noodzakelijk geworden geneeskundige behandeling.
Niet als ongeval wordt beschouwd het optreden van een
postwhiplashsyndroom en/of postcommotioneel syndroom.
 

dit kost u: € 5,- per dag per voertuig.

This is Sliced Diazo Plone Theme